Ponedeljek, 04 Maj 2015 07:29

Uvod

Prednost učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije se uveljavlja kot ena od temeljnih strateških usmeritev razvoja energetike v Sloveniji. S sprejemom Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je bilo leta 1996 doseženo soglasje: »Preiti bo treba s filozofije zanesljive in cenene energetske oskrbe na zagotavljanje energetsko učinkovitih in okolju prijaznih energetskih storitev. Energetske storitve, ki jih potrebuje končni porabnik v obliki toplote, moči, svetlobe in komunikacije, morajo biti razpoložljive tako, da bodo potrebe po primarni energiji in vplivi na okolje čim manjši.« Z Energetskim zakonom iz leta 1999, Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 in predlagano novelo Energetskega zakona se tudi uveljavlja usmeritev: prednost učinkoviti rabi energije pred oskrbo z energijo.

Prvi Nacionalni akcijski načrt za obdobje 2008−2016 je bil potrjen na Vladi RS januarja 2008 (AN URE-1), njegova revizija iz leta 2011 – Drugi nacionalni akcijski načrt za obdobje 2011–2016 – pa že prinaša tudi pregled izvajanja do leta 2010.

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost je bil pripravljen za doseganje ciljev skupne politike EU kot obveznost po Direktivi 2006/32/ES, a je hkrati tudi najpomembnejši izvedbeni dokument države, skladen s prej navedenimi prioritetami, ki si jih je Slovenija postavila že veliko pred vstopom v EU.

Read 120098 times
More in this category: Cilji za energetsko učinkovitost »