All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Schenker kamionKamion SchenkerPodjetje Schenker Slovenija je del vodilnega globalnega logista, ki več kot 700.000 strankam po vsem svetu zagotavlja celovite logistične storitve. V Sloveniji smo prisotni na šestih lokacijah s skupno 55.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin. Z zbirniškimi in direktnimi prevozi smo del najbolj razvejanega cestnega omrežja v Evropi, ponujajo pa tudi lokalno distribucijo, ladijske in letalske prevoze, storitve selitev, sejemsko logistiko ter carinsko posredovanje. V podjetju Schenker radi sodelujemo s partnerji, ki gradijo svoje temelje rasti na enakih vrednotah. Takšnega partnerja smo prepoznali tudi v podjetju Skaza. Projekt je izšel iz čisto običajnega razpisa za cestne prevoze, ko smo skupaj z njimi poleg ekonomskih koristi iskali tudi sinergijo strategij trajnostnega razvoja. Naš skupni cilj je bil preko analize LCA (Analiza življenjskega cikla) ustvariti pozitiven vpliv na okolje z uporabo okolju prijaznih materialov in ekološko bolj prijaznih vozil, optimizacijo prevozov ter ozaveščanjem vseh vpletenih v procesu od izdelave do uporabe izdelkov glede ukrepov za varovanje okolja.

DB Schenker d.d.
www.dbschenker.com/si-sl

EMPOWER InterregTehnični monitoring je instrument za zagotavljanje dobre izvedbe sanacije in optimalnega delovanja stavbe. Omogoča dosegati ciljne vrednosti rabe energije, stroškov in potreb ter želja uporabnikov. Osnovni namen je doseči usklajenost načrtovanih in obratovalnih vrednosti ter usklajenost s projektno dokumentacijo oziroma gradbenim dovoljenjem. Daje nam predloge, kako usklajevati podatke, da vsi sistemi delujejo optimalno, kako meriti in kje ter kako obdelati podatke. Namen tehničnega monitoringa je skupaj z načrtovalci, izvajalci in uporabniki izboljšati stanje. Pomembni koraki tehničnega monitoringa so načrtovanje (definiranje tehničnih ciljev in protokola preverjanja), poskusno obratovanje (uvodne meritve, zbiranje in obdelava podatkov ter poročilo) in končno obratovanje (monitoring in poročanje na mesečnem in/ali letnem nivoju). Tehnični monitoring bo še posebej pomemben z implementacijo nove zakonodaje na področju ničenergijskih stavb. EMPOWER je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodelujejo Slovenija, Švedska, Francija, Nemčija, Portugalska, Irska, Španija, Italija in Poljska. Vodja projekta je EnergaP. Cilj je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva. Več na http:// www.interregeurope.eu/empower.
EU FLAG CMYK
EnergaP - Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

LOGO COLOUR Pegasus EnergapOsnovna ideja pilotnega območja Športnega parka Ruše je analizirati izvedljivost samozadostnega mikro omrežja in povezanosti več zgradb, na katerih je bil vzpostavljen sistem natančnega merjenja porabljene in proizvedene električne energije. Mikro omrežje z vključenimi objekti bi ostalo priključeno na javno distribucijsko omrežje, pri čemer bi delovalo kot hranilnik energije. Trenutni simulacijski modeli kažejo na vsaj 30 % zmanjšanje stroškov rabe primarne energije in do 25 % povečano uporabo obnovljivih virov energije. Vključujejo sončno elektrarno ter sistem soproizvodnje toplote in električne energije za proizvodnjo električne energije. Cilj ni zagotoviti 100% samozadostnost, temveč delovati čim bolj neodvisno od glavnega omrežja in biti ekonomsko izvedljiv. Pegasus je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. EnergaP sodeluje v projektu kot projektni partner in je vodja delovnega paketa za komunikacijo. Projekt je osredotočen na simulacije delovanja mikro omrežij. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

EnergaP
- Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Prototipni vzorci CitrusPackKozmetična embalažaCitruspack uvaja koncept krožnega gospodarstva v industrijsko okolje s ponovno uporabo odpadnih surovin, ki nastanejo pri predelavi agrumov. Glavni namen je dvig stopnje izkoriščenosti stranskih proizvodov, ki nastanejo pri proizvodnji sokov iz limon, pomaranč in klementin. Vrednost triletnega projekta je 1.712.942 €. Delno ga sofinancira Evropski program Life za okolje, podnebne ukrepe in okoljske inovacije. V transnacionalni konzorcij je vključenih 6 partnerjev iz petih držav EU. Med njimi je tudi TECOS, kjer z razvojem 100-odstotne biorazgradljive embalaže tlakujemo pot vpeljavi sodobnih biomaterialov in zelenih tehnologij v sektorju kozmetične in prehrambne embalaže. V preteklem mesecu so v TECOS-u nastali prvi demonstracijski produkti iz novonastalega bio materiala na osnovi polimlečne kisline (PLA) in ojačitvenih citrus vlaken. Biorazgradljiva embalaža je namenjena embaliranju nove kozmetične kreme z dodatkom antioksidativnih spojin, pridobljenih iz odpadne citrus pulpe, ki je prav tako rezultat projekta Citruspack. Možnosti uporabe so prenosljive tudi na druga sektorska področja. Naslednji koraki razvoja bodo namenjeni optimiranju proizvodnega okna brizganja za predelavo biokompozitnega materiala na osnovi citrus vlaken in različnih barvnih pigmentov, s katerimi bo omogočena izdelava produktov v različnih barvnih niansah, funkcija biorazgradljivosti pa pri tem ne bo prikrajšana.

Citruspack Logotip

banner partners
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si

FerroCrtalicČiščenje s suhim ledomV podjetju FerroČrtalič konstantno sledimo najnovejšim trendom, dognanjem in ekološkim standardom. V okviru projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo razvili inovativno in okolju prijazno tehnologijo za površinsko čiščenje najobčutljivejših materialov s suhim snegom. Postopek površinskega čiščenja s suhim ledom se vedno bolj uveljavlja zaradi ekoloških prednosti, saj ne vsebuje sekundarnih onesnaževalcev, kot so topila ali abrazivi. Dosedanji razvoj v globalni tehnologiji površinskega čiščenja najobčutljivejših materialov še ni uspel ponuditi tehnologije, ki bi omogočala njihovo učinkovito čiščenje. Zato se proizvajalci soočajo s številnimi izzivi in težavami povezanimi z okvarami in napakami pri delovanju njihove industrijske opreme. Vse to posledično močno omejuje učinkovitost njihovih proizvodnih procesov in končno kvaliteto izdelkov. Na te izzive v podjetju FerroČrtalič uspešno odgovarjamo z intenzivnim razvojem rešitve za čiščenje s suhim snegom, ki jo potrebujejo proizvajalci v modernih procesno intenzivnih industrijah, kjer je potreba po čiščenju najobčutljivejših delov strojne opreme zaradi visoke stopnje avtomatizacije in robotizacije najbolj izrazita. Zapisala: Alena Bajrami Šemsidini, oddelek za kakovost in varstvo okolja 

FerroČrtalič d.o.o.
https://ferroecoblast.com/sl