All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Simobil-avtor-fotografije-Milan-Lazarevic -_pisarneZamenjava tiskalnikov pri Si mobiluInovativnost in optimizacija pri vsakdanjem delu sta del Si.mobilove kulture in načina dela. S tem v mislih skušajo v podjetju iskati čim bolj optimalne, Re.misli rešitve za delo vseh sodelavcev. Aprila 2014 so se v podjetju odločili za menjavo tiskalnikov, s katerimi so lahko vklopili varno tiskanje. Menjava je bila posledica odločitve, da želi podjetje izboljšati upravljanje s stroški, zmanjšati porabo električne energije in obseg odpadkov. Na letni ravni je pričakovati, da se bodo stroški tiska zmanjšali za okoli polovico, proizvedenih pa bo tudi 74 % manj odpadkov zaradi uporabe voščenk in ne kartuš ali tonerjev. Namesto 486 kg odpadkov bo podjetje v enem letu po novem na ta račun ustvarilo le še 120 kg odpadkov. Sodelavcem so omogočili in predstavili obojestranski izpis, zaradi česar se je poraba papirja opazno zmanjšala. Za zaključek so poskrbeli tudi za varnost dokumentov, saj le prijava z ID kartico sodelavcev omogoča dejansko tiskanje dokumentov.

Si.mobil d.d.
www.simobil.si

Picture EPCEnergetsko pogodbeništvoUrbana naselja se danes soočajo z izzivom, kako urediti javno razsvetljavo, ki bo zadostila načelom prometne in osebne varnosti, energetske učinkovitosti, kulturne dediščine, varovanja okolja in hkrati temeljila na novih tehnologijah nadzora ter doprinesla k lepši celostni podobi naselij in mest. Kakovostna in varčna javna razsvetljava je med pomembnimi cilji, ki jim poskušajo slediti v svojih energetskih načrtih tudi občine v Podravju. Pri tem jim pomagamo v Energetski agenciji za Podravje. Občinam nudimo strokovno svetovanje in pomoč na področju obnove javne razsvetljave in pri pridobivanju finančnih sredstev za investicije v energetsko učinkovito javno razsvetljavo. Skupaj z njimi skušamo znižati porabo in stroške za energijo. Veliko izkušenj imamo tudi na področju izvajanja energetskega pogodbeništva. V letu 2014 smo zaradi tega pristopili k evropskemu projektu »Streetlight-EPC«. Namen projekta je prav spodbujanje uporabe energetskega pogodbeništva (EPC) pri obnovi javne razsvetljave. Energap v okviru tega projekta zagotavlja celovito podporo občinam in malim ter srednje velikim podjetjem kot potencialnim ponudnikom energetskih storitev (ESCOs). Energetsko pogodbeništvo lahko zagotovi velike prihranke energije na osnovi poplačila investicij v energetsko učinkovitost neposredno iz prihranjenih stroškov za energijo.

Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Energap logotip CMYK

 

iee-horizontal en2

sorpcijske toplotne črpalke (PATČ) za ogrevanje obstoječih stavb in ZAG Ljubljana je kot edini slovenski predstavnik v tem projektu odgovoren za analizo požarne varnosti in merjenja puščanja amonijaka kot hladiva v primeru nenadnih lomov cevi, preiskujemo pa še področje toplotnih izgub in emisije hrupa v okolico. Projekt bo končan konec letošnjega leta. Mednarodno raziskovalno razvojni projekt HEAT4U je financiran iz sedmega okvirnega programa EU (7OP/2007-2013), v njem pa sodelujejo družbe iz šestih držav (italijanski proizvajalev PATČ Robur kot nosilec projekta, Bosch Thermotechnik GmbH, E.ON RUHRGAS AG (D), GDF SUEZ, GRDF SA (F), British GAS in drugi), in raziskovalne organizacije (Politecnico di Milano, Fraunhofer Institut in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)). Vsak udeleženec ima zelo natančno določeno vlogo, končni rezultate celotnega projekta, ki je vreden nekaj čez 6 mil. EUR, pa je razvoj nove PATČ, ki bi zamenjala obstoječe klasične kurilne naprave, saj je poraba primarne energije nižja do 60 %.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

ZAG-HEAT4U-logotip

EkoraNov model vertikalne balirkePodjetje Strautmann Umwelttechnik GmbH je predstavilo nov model vertikalne balirke za stiskanje odpadne kartonske in papirne embalaže. Od standardnih balirk se razlikuje po tem, da omogoča samodejno polnjenje brez ročnega dela in nepotrebnega čakanja, kar je bilo doslej mogoče le pri horizontalnih balirkah. Odpadna embalaža se zbira na mestih nastanka v mobilnih, zbiralnih vozičkih, ki jih le porinemo v podajalno enoto stiskalnice, posebni mehanizem pa potisne material v stiskalno komoro. S tem odpade ročno polnjenje, kot najbolj zamudno opravilo pri stiskanju v vertikalnih balirkah. Nadaljnji postopek poteka enako kot pri standardnih izvedbah. Prihranjeni čas lahko zaposleni porabijo za koristnejša opravila. Podajalni mehanizem zavzema le približno 1 m2 dodatnega prostora. V trgovskem centru REWE Stenten, kjer novo stiskalnico že uporabljajo, ocenjujejo, da bodo na leto na ta način prihranili okrog 1.000 delovnih ur.

Ekora d.o.o.
www.ekora.si

Fotoreciklaža

1. Avg 2014

Kot novost vam v podjetju Kemis d.o.o. ponujamo celovit servis (transport, skladiščenje in predelavo) za uporabljene fotokemikalije in ostale materiale. Fotokemikalije se uporabljajo v fotografski industriji, tiskarstvu in zdravstvu. Eden vidnejših uspehov na področju varovanja okolja je stranski produkt, ki nastane pri predelavi, KONTRANOX®. Proizveden je s predelavo fotokemikalij in predstavlja okolju prijazno nadomestilo amonijaka kot sredstva za zmanjševanje koncentracije dušikovih oksidov. Uspešno ga uporabljajo predvsem v industriji (v objektih za visokotemperaturni sežig) npr. v cementarnah, kjer učinkovito zmanjšuje koncentacijo dušikovih oksidov v emisijah v zrak. Mislimo in delamo gospodarno in okolju prijazno! To je naše prvo vodilo pri načrtovanju in izvedbi vseh faz in postopkov našega celovitega servisa ravnanja z nevarnimi odpadki – ravno tako tudi na področju ravnanja z odpadnimi fotokemikalijami. Strokovnost, sodobna tehnologija in ustrezna tehnična opremljenost nam skupaj s poslovnimi partnerji (Gorenja Surovina Fotoreciklaža ...) omogočajo uspešno doseganje našega cilja: predelati in v proizvodni tok vrniti kar največ sekundarnih surovin in energentov ter tako učinkovito zniževati obremenjevanje okolja ter zmanjševati porabo naravnih virov.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si