All in one search

Ime podjetja

Create date

-

ZAGZAG predstavil Projekt ReBirth na BleduZdruženje asfalterjev Slovenije – ZAS izmenično na vsaki dve leti, med posameznimi kolokviji o asfaltih in bitumnih, organizira dan asfalterjev. Četrti dan asfalterjev je potekal letos 22. novembra 2012 na Bledu. Poleg rednega letnega srečanja predstavnikov odbora podjetij in družb ter sestankov vseh strokovnih teles ZAS so bili predstavljeni še trije strokovni prispevki: Asfaltne zmesi za znižanje hrupa (predstavitev rezultatov izvedbe poskusnega polja na AC Gabrk–Sežana); ReBirth (promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov s poudarkom njihove uporabe v cestogradnji); Prilagajanje novim razmeram na trgu v Gorenjski gradbeni družbi, d. d. Projekt ReBirth je predstavil Zvonko Cotič iz podjetja Structum, d. o. o. Najprej je predstavil splošne cilje projekta, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+, in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Projekt želi prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovi povečani uporabi v gradbeništvu. V nadaljevanju je bila predstavljena uporaba industrijskih in gradbenih odpadkov v cestogradnji ter uporaba črne jeklarske žlindre kot agregata v asfaltnih obrabnih plasteh.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

Cinkarna Celje-nano-delciCinkarna Celje sodeluje z mnogimi industrijskimi partnerji in znanstveniki, da bi izboljšala kakovost gradbenih materialov.Cinkarna Celje sodeluje z mnogimi industrijskimi partnerji in znanstveniki, da bi izboljšala kakovost gradbenih materialov. Razvili smo že zelo aktivne strešnike in betonske tlakovce, ki učinkovito razgrajujejo NOx in organske spojine. Na osnovi rezultatov testiranj fotokatalitične aktivnosti, ki so bila narejena v Hannovru na Inštitutu za nanotehnologijo, lahko pozitiven vpliv fotoaktivnih gradbenih materialov na okolje tudi ovrednotimo. Če upoštevamo, da je povprečna laboratorijsko izmerjena stopnja razgradnje NOx okoli 4 mg/m2 na uro (dejanske vrednosti na sončni svetlobi so lahko nekajkrat višje) in da povprečno število sončnih ur znaša 2.000 ur/leto, to pomeni, da vsak m2 površine razgradi vsaj 8 g NOx. Vzemimo, da posamezen avtomobil na leto prevozi povprečno 15.000 km, njegova emisija dušikovih oksidov pa je skladna s predpisom EURO 5 (do 180 mg NOx/km), to pomeni, da proizvede do 2.700 g dušikovih oksidov na leto. To količino lahko popolnoma odstranimo s fotoaktivnimi gradbenimi materiali površine okoli 300 m2, torej s površino strehe in dvorišča ene hiše.

Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si

Statisticni-urad -_Ravnanje-z-odpadki-2011Statistični-urad - Ravnanje z odpadki 2011V Sloveniji je bilo leta 2011 predelanih skupno več kot 6 milijonov ton odpadkov, kar je za 1,3 % več kot leta 2010. Odstranjenih je bilo približno 1 milijon ton odpadkov ali za 29 % manj kot v letu 2010. Kljub temu pa v Sloveniji še vedno preveč komunalnih odpadkov konča na odlagališčih. V letu 2011 je bilo v Sloveniji na komunalnih odlagališčih odloženih več kot 419 tisoč ton (204 kg/prebivalca) komunalnih odpadkov oziroma več kot 504 tisoč ton (246 kg/prebivalca) vseh odpadkov. Glede na leto 2010 se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala za skoraj 25 %, količina vseh odloženih odpadkov pa se je zmanjšala za 19 %. Vendar pa smo v Sloveniji v letu 2011 na komunalnih odlagališčih še vedno odložili kar 58 % nastalih komunalnih odpadkov, kar nas uvršča nad povprečje EU. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostata se je v EU leta 2010 v povprečju na odlagališča odložilo 38 % nastalih komunalnih odpadkov. Nekoliko bolj spodbudno je ravnanje z odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Leta 2011 je bilo v podjetjih predelanih ali odstranjenih 2.852 tisoč ton (skoraj 49 %) vseh odpadkov (vključno z zalogami iz preteklih let), 2.299 tisoč ton (malo manj kot 40 %) vseh odpadkov je bilo oddanih, delno tudi prodanih v predelavo ali odstranjevanje drugim podjetjem v Sloveniji, pristojnim za ravnanje z odpadki, preostalih 675 tisoč ton (11 %) odpadkov pa so poslovni subjekti začasno uskladiščili (9 % vseh odpadkov) ali izvozili (2 % vseh odpadkov).
Pripravila: Tanja Vidic

Statistični urad Republike Slovenije
www.stat.si

Ultrafini TiO2-CinkarnaPremaz lesa z ultrafini TiO2Ultrafini TiO2 (titanov dioksid) pridobivamo v Cinkarni Celje v dveh kristalnih oblikah: anatas in rutil. Za aplikacije v lesnih lazurah je pomembna predvsem slednja. Najbolj izkoriščena lastnost ultrafinega rutila je njegova sposobnost absorpcije ultravijoličnega sevanja, zato se uporablja v proizvodih, kjer je pomembna obstojnost na UV-sevanje (npr. premazi za zaščito lesa). Poleg ustrezne UV-zaščite zagotavlja tudi transparentnost. Ultrafini TiO2 bolje absorbira žarke v UV-območju in podaljšuje življenjsko dobo lesa bolj od drugih UV absorberjev organskega izvora. Poleg tega zaščitni učinek organskih dodatkov s časom slabi, saj organske molekule propadajo, ultrafini TiO2 pa pod vplivom sončnih žarkov ne degradira in v vsem obdobju uporabe ohrani enako učinkovitost. Zaščitnih premazov na vodni osnovi je vse več. Pri njih se ob utrjevanju premaza izloča voda in ne organsko topilo, ki dodatno obremenjuje okolje. Proizvodi Cinkarne Celje so optimalno prilagojeni vodnim sistemom. Ultrafini TiO2 proizvajamo izključno v obliki vodne suspenzije in ga zaradi njegove narave lažje vnesemo v zaščitne premaze.

Cinkarna Celje, d. d.
www.cinkarna.si

Zakaj EkoigralaZakaj izbrati Eko igrala?V podjetju Eko igrala, d. o. o., Eco play l.l.c. smo spremenili način prodaje ekoloških igral in ekološke podlage za blaženje padcev z igral. Stremimo namreč k temu, da bi bil tudi sam način prodaje čim bolj ekološki, kar dosegamo z več ukrepi. Prvi je ta, da tiskane kataloge pošljemo po pošti le izjemoma, saj smo vse kataloge objavili na spletni strani www.zunanja-igrala.si. Drugi ukrep je, da smo udejanjili spletni portal www.ecoplay.si, na katerem je dosegljiva vsa dokumentacija o posameznem igralu: opis s sliko, tehnični podatki in izrisi, tlorisni in tridimenzionalni modeli za arhitekte, certifikat z izjavo o skladnosti. Tudi na tem področju je tako privarčevanega veliko papirja, črnila in prevoza. Tretji ukrep je, da večino svetovanj in brezplačne konference na temo varnost otroških igrišč izvajamo interaktivno, v virtualni sejni sobi. Tako naravo obvarujemo izpustov pri prevozu vseh udeležencev. Pri izvajanju navedenih ukrepov ugotavljamo, da smo s tem strankam na voljo na bolj ekološki, a tudi bolj praktičen in zadovoljiv način.

Eko igrala, d. o. o., Eco play l.l.c.
www.zunanja-igrala.si