All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Emisije fosilnih goriv so največji prispevek k antropogenemu učinku tople grede, zato je zmanjšanje porabe fosilne energije prednostna naloga za okolje. Biooglje je eden od potencialov bistvenega prispevka k blaženju podnebnih sprememb. Gre za drobnozrnat, oglju podoben material, ki nastane s segrevanjem biomase brez prisotnosti zraka – s procesom pirolize. Povprečni zadrževalni čas biooglja v tleh je do več tisoč let in predstavlja potencialno metodo skladiščenja ogljika, saj je njegova razgradnja v CO2 in druge toplogredne pline (metan) zelo počasna. Dodana vrednost je poraba energije, ki nastane med procesom pirolize. Proizvodnja biooglja se tako lahko poveže z lokalno proizvodnjo toplote. Tretja prednost v uporabi biooglja je izboljšanje kakovosti tal, ki lahko vpliva na znatno povečanje pridelka. V okviru projekta E2BEBIS razvijamo okolju prijazno tehnologijo, tj. pirolizo, za soproizvodnjo elektrike, toplote in biooglja iz biomase. Hkrati so projektne aktivnosti osredotočene na vzpostavitev ustreznih politik za odpravo ovir, vezane na implementacijo biooglja. Projekt E2BEBIS sofinancira Evropska unija - ESRR, Program Srednja Evropa.

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
www.bistra.si

Napravi za regeneracijsko termično oksidacijo hlapnih organskih snovi (RTO) na lokaciji Ljubljana.Napravi za regeneracijsko termično oksidacijo hlapnih organskih snovi (RTO) na lokaciji Ljubljana.Lek, član skupine Sandoz, je od lani prva farmacevtska družba v Sloveniji, vključena v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS. Ob izpolnjevanju vseh zakonskih predpisov dosega tudi lastne cilje na področjih zdravja, varnosti in vplivov na okolje, kjer je ključni cilj zmanjševanje emisij v zrak, zmanjševanje količin odpadkov ter učinkovitejša raba vode in energije. Z naložbami v sodobne tehnologije so v obdobju 2010–2012 poleg drugih emisij v zrak za kar 45 % zmanjšali emisije hlapnih organskih snovi. K temu sta bistveno pripomogli napravi za regeneracijsko termično oksidacijo na lokacijah Mengeš in Ljubljana. Enako napravo so letos namestili tudi na Prevaljah. V Mengšu k zmanjševanju izpustov prispeva še naprava za izločanje halogeniranih topil iz odvodnega zraka s tehnologijo kriokondenzacije. Z naštetimi naložbami so povečali tudi energetsko učinkovitost čiščenja emisij. Lek, član skupine Sandoz, o svojih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih poroča v Poročilu o trajnostnem razvoju (www.lek.si/si/o-nas/druzbena-odgovornost).

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si

Talum - TB Gramoznica - KARTA z logotipiTalum - TB Gramoznica - KARTA z logotipiTalum, ki je znan kot proizvajalec aluminija in polizdelkov iz aluminija, razvija inovativen projekt celovitih vsebinskih rešitev za opremljanje odprtih urbanih prostorov, ki so namenjeni delovanju centrov medgeneracijskega druženja in učilnicam na prostem. Gre za trajnostni projekt, saj gre za opremo iz naravnih materialov – aluminija in lesa, ki jih je mogoče reciklirati. Poleg tega je koncept okoljsko naravnan, saj se prostorsko umešča v problematična, degradirana območja in jih spreminja v trajnostno privlačne točke druženja in aktivnosti. Ponudba zajema zasnovo, dizajn in prostorsko umestitev urbane opreme in igral, ki skupaj s storitvami, kot so dogodki in razna izobraževanja, ponujajo vsem generacijam možnosti aktivnega druženja, sodelovanja, prenosa znanj med generacijami in tako omogočajo višjo kakovost njihovega bivanja. Prvi referenčni projekt bodo postavili v Kidričevem, kjer je občina pristopila k sanaciji degradiranega območja gramozne jame. Osrednji del prenovljene gramozne jame bo učilnica na prostem z učnimi točkami čebelarjev, ribičev, lovcev in gozdarjev. Učilnica in center za medgeneracijska druženja, ki bo iz obnovljivih virov pridobival elektriko za svoje potrebe, bo odprt jeseni.

Talum, d.d.
www.talum.si

Biologi so na bregovih Velenjskega jezera opazovali ptice (Foto S. Stanko)Biologi so na bregovih Velenjskega jezera opazovali ptice (Foto S. Stanko)Velenjski inštitut ERICo že več kot dve desetletji prenaša svoje znanje mladini in prispeva k njihovemu odgovornejšemu odnosu do okolja. V tretjem avgustovskem tednu organizirajo raziskovalni tabor v Šaleški dolini in njeni okolici. Doslej so na tak način dodatno izobrazili več kot 1.000 srednješolcev in študentov. Letos so poseben poudarek posvetili Velenjskemu jezeru in njegovim bregovom. Zaživela je plaža na južnem jezerskem bregu in jezero postaja vedno pomembnejše rekreacijsko območje. Vse skupine so se ukvarjale s primerjavo okoljske nosilnosti jezera in njegove dejanske ter načrtovane rabe. Kemiki so analizirali kakovost vode v vseh šaleških jezerih. Biologi so se osredotočili predvsem na ptice, saj je pokrajina, ki je nastala zaradi premogovništva, zelo primerna za številne vrste ptic. Geografi so preučevali najboljše možnosti za vključitev poti ob jezeru v sistem občinskih kolesarskih poti.

ERICo d.o.o.
www.erico.si

BTC 1BTC podprl natečaj Spodbujamo prijateljstvoDružba BTC je skupaj z društvom Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj pripravilo še eno misijo o družbeni odgovornosti, s čimer želijo razvijati tudi socialni del trajnostnega razvoja družbe. V okviru natečaja Spodbujamo prijateljstvo, ki se je zaključil v maju, so spodbudili otroke k razmišljanju o prijateljstvu preko slik ali fotografij. Na natečaju je sodelovalo preko 1.000 otrok iz 50 slovenskih osnovnih šol in vrtcev, ki so sodelovali z 61 različnimi izdelki. V juniju je bila v BTC City na ogled tudi razstava vseh prijavljenih izdelkov. Natečaj Spodbujamo prijateljstvo je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja, k sodelovanju pa so povabljene številne vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci. Pomen medsebojnih odnosov je le ena izmed celostno obravnavanih tematik v programu, ki se zavzema za pravičnejšo družbo in boljšo kakovost življenja tako mlajših kot starejših.

BTC d.d.
www.eko-btc.si