All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Slovenski inštitut za standardizacijo SIST EOL 124 125Ministrstvo za infrastrukturo je lani izdalo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. V 5. členu pravilnika je zapisano, da se za izdelavo energetskega pregleda uporabi tudi metodologija iz standarda SIST ISO 50002, Energetske presoje – Zahteve z navodili za uporabo. Standard opredeljuje minimalni sklop zahtev, ki bi se uporabljale za identificiranje možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in določa načela za izvajanje energetskih presoj, zahteve za skupne procese med energetskimi presojami in rezultate energetskih presoj. Vse temelji na dobrih praksah iz upravljanja z energijo in energetskega presojanja ter vključuje minimalni sklop zahtev za izboljšanje opredelitve, izvedbe, sprejetja in zaključka energetske presoje. Od novembra 2017 je standard na voljo v slovenskem jeziku.

Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST
www.sist.si

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana EOL 124 125Čistilna akcijaPrišla je jesen. Tako, kot se narava pripravlja na zimski čas, smo se tudi na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad odločili za skupno sodelovanje profesorjev in dijakov pri čiščenju in urejanju okolice šole. Čistilno akcijo smo izvedli 27. oktobra 2017. Nismo le pobirali smeti in ločevali odpadkov, temveč smo skupaj z dijaki uredili parkirišče v bližini šole, kjer večinoma parkirajo dijaki naše šole, okoliških šol, pa tudi drugi obiskovalci Bežigrada. Nasuli smo udarne jame, poravnali bankine, pobrali odpadke in odstranili nekaj vej. Na šoli čistilno akcijo izvedemo vsaj trikrat v letu, skozi celo šolsko leto pa ločujemo odpadke. Posebej zbiramo nevarne odpadke, baterije, gume in poskrbimo tudi za njihov odvoz. Sodelujemo v projektu Ekošola in Zdrava šola, zato so čistilne akcije za šolo še toliko bolj pomembne. Hkrati pa z njimi ozaveščamo druge dijake in okoliške prebivalce o pomembnosti skrbi za naše okolje.

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
www.spssb.si

Valtex EOL 124 125V podjetju Valtex, kjer se ukvarjamo z distribucijo izdelkov za profesionalno objektno higieno (čistila, pripomočki za čiščenje in higienski papir), smo se leta 2010 odločili za politiko trajnostnega poslovanja. V ta namen smo vzpostavili skupnost EKO INICIATIVA – skupnost podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno. Prizadevanja skupnosti so bila letos že drugič prepoznana na mednarodni ravni, tokrat na tekmovanju sektorja čiščenja in higiene - European Cleaning and Hygiene Awards 2017. Tekmovanje nagrajuje podjetja, ki se uvrščajo na področje profesionalne higiene, predvsem z vidika inovativnosti, trajnosti ter izboljševanja kakovosti in standardov. Med več kot 140 prijavami iz celotne Evrope se je podjetje VALTEX s projektom EKO INICIATIVA uvrstilo med štiri finaliste v kategoriji najboljših distributerskih podjetij, ki s pobudami uspešno ustvarjajo dodano vrednost. Vedno več podjetij v Sloveniji se odloča za prehod v trajnostno smer poslovanja in se pridružuje tej skupnosti. Pravzaprav gre za odločitev podjetij, da v vsakdanjo profitno dejavnost vključijo tako skrb za človeka kot za okolje.

Valtex & Co. d.o.o.
www.valtex.si

Vrtnarija Trajnice Golob Klančič EOL 124 125Cvetoči travniki s pisano paleto trav in cvetočih trajnic so bili nekoč na podeželju samoumevni. Spremljala jih je množica koristnih ali vsaj neškodljivih žuželk in drugih majhnih živih bitij. Biotska raznovrstnost je bila neprimerljivo večja od tiste na današnjih travnikih. Spremenjen način kmetijske izrabe travišč je v nekaj desetletjih cvetoče travnike skoraj izbrisal iz naše kulturne krajine. Kjer so še ostali, jih zaraščata grmičevje in gozd, ker pogosto niso več podvrženi redni košnji enkrat letno.
Razmišljanje o trajnostnem razvoju s seboj prinaša željo po vnašanju cvetočih travnikov v oblikovanje bivalnega okolja v naseljih. Divji cvetoči travniki so se razvijali in spreminjali skozi desetletja ter se prilagajali talnim in klimatskim razmeram, zato jih je v vrtni kulturi nemogoče posnemati v celoti. Skušamo se jim le približati z izbiro primernih rastlin in s primernim vzdrževanjem. Šele po več letih divji travnik kot sestavni del urejenega vrtnega ali parkovnega okolja pridobi sposobnost samoobnavljanja, z le nekaj človekove pomoči s košnjo enkrat letno. Iluzija je namreč, da bomo na hitro, s setvijo mešanice različnih eno in večletnih cvetočih, vrtnih in divjih rastlin ustvarili trajen cvetoči travnik, podoben naravnim. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič smo pripravili izbor sadik različnih divjih (slovenskih avtohtonih) trajnic, tako trav kot tudi barvito cvetočih, s pomočjo katerih je možno oblikovati osnovo za bodoči cvetoči travnik ali gredo divjih rastlin, ki spominja na naravo. Te sadike so primerne le za uporabo na manjših vrtnih ali parkovnih površinah. Kot to naredi narava, tudi vrtnarji v naseljih prilagajamo izbor rastlin danim življenjskim pogojem, kot so suho in vroče kraško ali obmorsko okolje, hladnejša in bolj vlažna centralna Slovenija, težka glinasta tla, plitva peščena tla idr.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com

Čistilna naprava EOL 124 125Čistilna napravaKoličina blata KČN se povečuje, metode njegove predelave ali odstranjevanja ostajajo enake (izvoz, sežig, uporaba v bioplinarnah). Stroški odstranjevanja blata predstavljajo velik delež obratovalnih stroškov KČN (med 30 in 50 %), zato so aktivnosti za zmanjšanje količin in njihovo izrabo zelo upravičene. Ker blato vsebuje do 80 % vode, je smiselno sušenju posvetiti največ pozornosti. Sušenje blata je izredno zahtevno in težavno zaradi pastoznosti, počasnosti sušenja in smradu. Vključevanje procesa pirolize zelo učinkovito prispeva k bistveno olajšanemu sušenju in hkrati omogoča termično izrabo osušenega blata. S pirolizo osušenega blata pridobimo oglje, ki ga uporabimo za granuliranje svežega blata. Tako dobimo sipek material, ki se zelo hitro suši in ne povzroča smradu, hkrati ga je mogoče sušiti in skladiščiti v kupih, vrečah ali silosih. Količina preostalega ostanka je manjša za 80 – 90 % in se oddaja kot inerten pepel, ki vsebuje hranila, kot so fosfor in kalij (možnost reciklaže). Raziskave so potekale v okviru raziskovalnega programa P2-0346, ki ga sofinancira ARRS.

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si