All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Slovensko-združenje-za-trajnostno-gradnjo110QR kodaNiz poslovnih delavnic Build Upon se pregiba v drugo polovico. Naslednji, že četrti po vrsti, bo 15. septembra v Celju. Ker v tej regiji ni trajnostno zgrajenih primernih dvoranskih prostorov, je bila za izvedbo dogodka izbrana lokacija, ki je arhitekturno ter kulturno-zgodovinsko vrhunska, to so prenovljeni prostori Pokrajinskega muzeja v Celju, natančneje dvorana Barbare Celjske. Poslovni dogodki Build Upon se od splošnega sedaj pomikajo k specializiranim področjem. Na dogodku v Celju bodo tako pod drobnogled postavljeni energetski menedžment in pomen spremljanja porabe energije v novih in prenovljenih objektih, financiranje prenov in vsa druga s tem povezana vprašanja, kot so zavarovanje, prodaja ipd. Na dogodek bodo organizatorji pritegnili vrhunske slovenske izvedence za omenjena področja ter nekaj mednarodno priznanih strokovnjakov, ki bodo predstavili uspešne in inovativne modele financiranja novogradenj in prenov. Za več informacij spremljajte povezavo iz kode QR.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia
www.gbc-slovenia.si

Slovenski-inštitut-za-standardizacijo110Trajnostni razvoj lahko dosežemo le z uravnoteženim delovanjem okolja, družbe in gospodarstva. Pritisk na okolje je vedno večji zaradi podnebnih sprememb ter prevelike porabe naravnih virov. Hkrati pa se vedno bolj širi zavest, da je človeški razvoj odvisen od ohranjanja virov, na katerih temelji vsa naša produktivnost. Zato družba zahteva izboljšano upravljanje s pomočjo večje učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti za vse vpletene. Novi standard SIST EN ISO 14004:2016, Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice za uvajanje, podaja smernice pri vzpostavljanju, uvajanju, vzdrževanju in izboljšanju sistema ravnanja z okoljem. Podane smernice so namenjene organizacijam, ki si prizadevajo sistematično upravljati svoje odgovornosti na področju ravnanja z okoljem in tako prispevati k trajnostnemu varovanju okolja. Standard bo organizacijam v pomoč pri doseganju predvidenih rezultatov sistema ravnanja z okoljem, ki bodo dodana vrednost za okolje, organizacijo in vse vpletene strani.

Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST
www.sist.si

SIQ110Evropska unija izvaja uredbo o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) že od leta 1995. EMAS (ECO - Management and Audit Scheme) nadgrajuje ISO 14001, ki je njen sestavni del, z zahtevo po transparentnem in verodostojnem poročanju organizacij o svojem okoljskem delovanju ter zahtevo po popolni skladnosti z okoljsko zakonodajo. Nova izdaja standarda ISO 14001, ki je izšla septembra 2015, bo vključena v prilogo II uredbe (zahteve za sistem) ob njeni novi izdaji (predvidoma v začetku leta 2017). Takrat se bo spremenila tudi priloga I uredbe (začetni okoljski pregled). EMAS ostaja pojem za okoljsko odličnost, saj ohranja dodatne zahteve za izpolnjevanje zakonskih zahtev, obvezno zavezanost za stalne izboljšave okoljske uspešnosti, komunikacijo z javnostjo in sodelovanje zaposlenih. Ko organizacije uskladijo sistem ravnanja z okoljem z zahtevami uredbe in izdelajo verodostojno, transparentno in celovito okoljsko poročilo, vse to preveri okoljski preveritelj. SIQ je edini akreditirani preveritelj v Sloveniji. Po pregledu preveri okoljsko delovanje organizacije še ARSO (Agencija RS za okolje). Če so izpolnjene vse zakonske obveze, vpiše organizacijo v register EMAS. V Sloveniji je v register EMAS vpisanih deset organizacij.

Zapisala: Blanka Kaker, Ocenjevanje sistemov vodenja

SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, www.siq.si

Savaprojekt110Naravovarstveni nadzorHE Brežice je prva hidroelektrarna na Savi s tako velikim številom nadomestnih habitatov in naravovarstvenih ukrepov, katerih izvedbo je treba skladno z Uredbo o DPN HE Brežice spremljati in nadzirati s strani naravovarstvene stroke. Oblikovala se je skupina strokovnjakov za posamezna področja, ki redno spremlja izvedbo posameznih ureditev. Podjetje Savaprojekt je z ekipo odgovornih nadzornikov prevzelo vlogo odgovornega koordinatorja ter posrednika med gradbeno (inženir gradnje in izvajalec posameznih ureditev) in naravovarstveno stroko (tako s strokovnjaki za posamezne rastlinske in živalske vrste kot tudi z Zavodom RS za varstvo narave). Hkrati podjetje zagotavlja strokovnjake za nadzor določenih ureditev (krajinskega arhitekta, inženirja vodarstva in ekologa). Naravovarstveni nadzor se je izkazal kot pozitivna dodatna vrednost. Do zaključka projekta se bo oblikoval model strokovnega delovanja naravovarstvenega nadzora, ki ga bo možno uporabiti tudi pri nadaljnjih izvedbah infrastrukturnih ureditev tako državnega kot regionalnega ali lokalnega pomena.

Savaprojekt d.d.
www.savaprojekt.si

Saubermacher---Komunala-MS110V letu 2016 v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. obeležujemo 25 let delovanja. Lastniki so se za ustanovitev podjetja leta 1991 odločili zaradi odličnih rezultatov pilotnega projekta ločenega zbiranja odpadkov, s katerim se je začelo leta 1990 v mestu Murska Sobota in nekaterih primestnih naseljih. Z aktivnostmi GJS zbiranja komunalnih odpadkov danes pokrivamo 18 občin na levem bregu Mure, kar pomeni, da opravljamo storitve za cca. 70.000 prebivalcev oziroma 2/3 pomurske regije. V podjetju je trenutno 50 zaposlenih, ob ustanovitvi jih je bilo 19. V voznem parku imamo čez 20 specialnih vozil in ponosni smo, da je, zahvaljujoč uvedenemu ločenemu zbiranju odpadkov v vseh občinah, osveščenost prebivalcev na izjemno visoki ravni. Poleg usmerjenosti k zdravemu naravnemu okolju stremimo tudi k zdravim odnosom z našimi zaposlenimi, kupci, dobavitelji, lastniki ter širšo in ožjo družbeno skupnostjo. V vseh 25 letih smo rasli, se razvijali in danes je Saubermacher – Komunala podjetje z jasno vizijo in poslanstvom. Zaposleni delamo v skladu s prepoznanimi ključnimi vrednotami, ki so: usmerjenost k strankam, skrb za zaposlene, poslovna odličnost, gospodarnost in družbena odgovornost.

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si