All in one search

Ime podjetja

Create date

-

5. slovenski geološki kongres

21. Feb 2018

Geološki zavod Slovenije EOL126Med 3.– 5. oktobrom 2018 bo v Velenju potekal 5. slovenski geološki kongres, ki ga organizirata Geološki zavod Slovenije (GeoZS) in Slovensko geološko društvo (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) in Mestna občina Velenje. Kongres bo ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov posvečen pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije, in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav. Cilj kongresa je povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo. Med te sodijo tudi načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov, premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov, ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor, ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti in ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije. Več o kongresu je dostopno na www.geo-zs.si/5SGK/.

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si