All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Trajnostne rešitve na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

20. Jul 2018

shutterstock 33193669Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena najpomembnejših gospodarskih javnih služb varstva okolja. V Občini Sevnica na tem področju sistematično delamo na podlagi zastavljenih strateških ciljev. Načine in pristope k urejanju področja je na nedavni 18. mednarodni znanstveni konferenci Ekologija za boljši jutri predstavil vodja Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica Roman Perčič. Za reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda osrednjega poselitvenega jedra občine z mestom Sevnica je bil ključen regijski pristop. V Občini Sevnica smo se že leta 1999 vključili v regijsko povezovanje in za gradnjo centralne čistilne naprave pridobili namenska sredstva iz Kohezijskega sklada. Za območja, kjer izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi čistilnimi napravami ni predvidena, že od leta 2010 sofinanciramo vgradnje malih čistilnih naprav. Smo ena od prvih občin, ki je z lastnimi proračunskimi sredstvi uredila financiranje tudi zasebnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Doslej je bila sofinancirana vgradnja 124 tipskih malih komunalnih čistilnih naprav iz proračuna občine in za to namenjenih skoraj 162 tisoč evrov. V letošnjem proračunu je za sofinanciranje na podlagi razpisa namenjenih 40 tisoč evrov. »Na podeželskih območjih je dober način reševanja povezovanje več objektov z izgradnjo skupne male čistilne naprave. Pri urejanju področja sledimo ciljem sonaravnosti in tako je zgrajenih tudi več rastlinskih čistilnih naprav,« poudarja Roman Perčič.

Občina Sevnica
www.obcina-sevnica.si