All in one search

Strokovnjak

Organizacija

Področje

dr. Janko Urbanc

Geološki zavod Slovenije

Kontakt: 01 28 09 802, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

Hidrogeologija, zaščita in hidrokemija podzemnih vod, novi vodni viri.

Izbrane reference, projekti: 

 • GLAVAN, Matjaž, PINTAR, Marina, URBANC, Janko. Challenges for agriculture in the water protected areas - the case of river Drava plain, Slovenia = Izazovi pred poljoprivredom u područjima zaštite voda - slučaj doline rijeke Drave u Sloveniji. V: 6th Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 20. - 23. svibnja (May) 2015.
 • URBANC, Janko, HÖTZL, Marko, BOLE, Zmago. Hidrogeološko poročilo o izvajanju monitoringa gladine podzemne vode na opazovalnih vrtinah V-1/97, V-2/97, V-3a/14 in V-4a/14 za leto 2014, odlagališče nenevarnih odpadkov Draga - Škofja Loka.
 • MEZGA, Kim, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja. Isotopic investigations of dissolved inorganic carbon (delta13c-DIC) in Slovenian groundwaters. V: International Symposium on Isotope Hydrology: Revisiting Foundations and Exploring Frontiers, Vienna, Austria, 11-15 May 2015.
 • GLAVAN, Matjaž, PINTAR, Marina, URBANC, Janko. Modeliranje vpliva gnojilnih norm za poljščine na izpiranje dušika in pridelek = Modelling the impact of fertilisation norms for crops on nitrogen leaching and crop yield.
 • MEZGA, Kim, URBANC, Janko. Groundwater calcium and magnesium content in various lithological types of aquifers in Slovenia.
 • URBANC, Janko, CERAR, Sonja, JAMNIK, Brigita. Hidrokemijske in izotopske značilnosti podzemnih vod Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.
 • GLAVAN, Matjaž, PINTAR, Marina, URBANC, Janko. Izzivi kmetovanja na vodovarstvenih območjih Dravskega polja.
 • KRIVIC, Jure, PRESTOR, Joerg, CERAR, Sonja, MEGLIČ, Petra, JANŽA, Mitja, URBANC, Janko, LAPANJE, Andrej, RMAN, Nina, ŠRAM, Dejan, KLASINC, Matjaž. Priprava strokovnih podlag in strokovna podpora pri izvajanju vodne direktive za področje podzemnih voda (Direktiva 2000/60/EC), Ukrep DDU28: Dopolnitev in nadgradnja analize obremenitev in vplivov : končno poročilo.
 • PRESTOR, Joerg, JANŽA, Mitja, URBANC, Janko, MALI, Nina, LEVIČNIK, Lidija. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja : predlog posodobitve VVO Ljubljanskega polja.
 • KOMAC, Marko, URBANC, Janko. Model stopnje zakraselosti za območje Slovenije = Karstification intensity model for the territory of Slovenia.
 • KRIVIC, Jure, URBANC, Janko, MALI, Nina, FERJAN STANIČ, Tamara, BIZJAK, Miran, KOROŠA, Anja, BOLE, Zmago. Priprava strokovnih podlag in strokovna podpora pri izvajanju vodne direktive za področje podzemnih voda (Direktiva 2000/60/EC), Določitev kriterijev in / ali kazalnikov za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov - kmetijstvo.
 • URBANC, Janko. Značilnosti onesnaženja podzemnih vod vodonosnikov Ljubljanskega polja in barja
 • URBANC, Janko. Možnosti kmetovanja na vodovarstvenem območju.
 • URBANC, Janko, MALI, Nina, PRESTOR, Joerg. Varovanje virov pitne vode v Sloveniji = Protecting sources of drinking water in Slovenia.