All in one search

Področje

Ime podjetja

Celovita fotoreciklaža

V podjetju Kemis d.o.o. ponujajo celovit servis (transport, skladiščenje in predelavo) za uporabljene fotokemikalije in ostale materiale.  Fotokemikalije se uporabljajo v fotografski industriji, tiskarstvu in zdravstvu. 

Kemis d.o.o.

Ekoremediacijska projektiva

V podjetju Savaprojekt s svojimi izkušnjami in znanjem vzdržujejo visoko kvaliteto projektov z ekoremediacijskimi ukrepi, inovativnim pristopom in strokovnim nadzorom.

Savaprojekt, d.o.o.

Okoljska mediacija

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) pomaga pri reševanju okoljskih problemov. Spodbuja sodelovanje med nevladnimi organizacijami, vladami, gospodarskim sektorjem in drugimi ciljnimi skupinami, s podporo prostega pretoka informacij ter s spodbujanjem demokratične kulture in sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev na področju okolja. 

REC Slovenija

Okoljske meritve

Elektroinštitut Milan Vidmar ponuja storitve merjenja vpliva elektroenergetskih naprav na okolje, meritve in raziskave na področju emisije snovi v zrak in kakovosti zraka, splošno energetiko in načrtovanje energetskih sistemov. 

Elektroinštitut Milan Vidmar

Področja: meritve, energetika

Okoljske meritve voda

Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani je organizator MP na področju monitoringa odpadnih voda. Organizirajo primerjave za preiskave vod v laboratoriju, kakor tudi primerjave na terenu. Vso dejavnost izvajajo v skladu z najnovejšimi mednarodnimi standardi. 

Kemijski inštitut

Področja: vode, meritve

Okoljski pregled

Podjetje Bureau Veritas izvaja okoljski skrbnostni pregled, t.j. neodvisni pregled in strokovno mnenje o skladnosti objekta z obstoječo lokalno in EU okoljsko zakonodajo; identificiranje morebitnih tveganj za okolje, ki izhajajo iz preteklih in trenutnih proizvodnih postopkov; pregled poravnanih obveznosti in morebitnih terjatev, ki izhajajo iz ugotovljenih neskladnosti ter identificiranje in pregled morebitnih pritožb različnih interesnih skupin.

Bureau Veritas d.o.o.

Okoljski simpoziji in seminarji

Fit media izvaja nacionalne okoljske simpozije, seminarje, posvete in forume, ki vsako leto združijo glavne okoljske igralce in strokovnjake v povezavi s specifično okoljsko problematiko. Naštevamo nekaj zadnjih tem seminarjev: Izvajanje uredbe o ravnanju z biološkimi odpadki v praksi (marec 2015), Kako do prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo? (november 2014), Slovenija kot ekoregija v EU - razvoj z manj izgubami materialov in energije (Zeleni forum - maj 2014), Okoljski menedžment v gospodarstvu - za ekonomski uspeh (april 2014), URE – prednostni izziv v energetskem zakonu (november 2013) itd. 

Fit media d.o.o.

Ozaveščevalni projekti

Družba Zeos, d.o.o., izvaja ozaveščevalne projekte o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) na območju celotne Slovenije. Z ozaveščevalnimi aktivnosti, ki jih je družba izvedla v sklopu projekta Slovenska OEEO kampanja, je leta 2015 prejela nagrado Best of the best Life project na področju okolja. Tako je družba pripravila že drugi projekt Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je ravno tako sofinanciran s strani Evropske komisija in Ministrstva za okolje in prostor RS.

Zeos, d.o.o.

Polnjenje električnih ali hibridnih vozil

V parkirni hiši Aerodroma Ljubljane ponujajo možnost polnjenja električnih ali hibridnih vozil v času parkiranja. Na voljo sta dve parkirni mesti, ki omogočata standardno polnjenje (od šest do osem ur) električnih in t. i. plug-in hibridnih vozil. Za uporabnike električne polnilne postaje ponujajo tudi 20-odstotni popust na vrednost parkiranja, ki ga lahko črpajo ob plačilu parkirnine na blagajni v parkirni hiši.

Aerodrom Ljubljana, d.d.

Sistemi vodenja

SIQ izvaja ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja organizacij  glede na izbrane referenčne dokumente, na primer zahteve priznanih mednarodnih standardov, aktualne zakonske zahteve ali posebne ocenjevalne kriterije. Izdajajo okoljske certifikate za: Kakovost (ISO 9001), okolje (ISO 14001), EMAS, Energija, Ogljični odtis, Emisije toplogrednih plinov, Varnost in zdravje pri delu (ISO 45001) in Družbena odgovornost (GR). 

SIQ Ljubljana

Šola okoljskega managementa

SIQ izvaja šolanje, ki je namenjeno sodelavcem z različnih področij ravnanja z okoljem, ekologom, strokovnim izvedencem ter sodelavcem, ki bodo vodili procese uvajanja okoljskih zahtev v prakso. Udeleženci šole spoznajo celovit sistem upravljanja z okoljem ter pridobijo potrebna znanja - kje, kako in kdaj vključiti okoljske zahteve v poslovne procese.

SIQ Ljubljana

Souporaba stvari

V Knjižnici REČI zposojajo uporabne predmete (orodja, športno opremo, igrače, gospodinjske pripomočke ipd.). Izposoja reči spodbuja (so)uporabo reči, ki jih posamezniki uporabljajo le občasno. Član Knjižnice REČI lahko postane vsakdo, ki podari izdelek z Liste želja ali vplača članarino. 

RRA Ljubljanske urbane regije

Standard ISO in še

Bureau Veritas Certification nudi obširen portfelj storitev presoj in certificiranja na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja ter družbene odgovornosti (vsa družina ISO) po mednarodno priznanih standardih, lokalnih shemah in rešitvah prilagojenih potrebam strank. 

Bureau Veritas d.o.o.

Trajnostna gradnja

Gradbeni inštitut ZRMK se v okviru dveh lastnih tehnoloških centrov ukvarja z raziskavami in razvojem na področju gradbene fizike, toplotnega odziva stavb, učinkovite rabe energije ter z njo povezane zaščite okolja, mikroklime (tudi v stavbah kulturne dediščine), bivalnega ugodja, okoljskega vrednotenja in trajnostne gradnje stavb. Aktivni so na področju uvajanja novih in inovativnih tehnologij in pristopov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v stavbah.  

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Področja: URE, trajnostni razvoj, raziskave in razvoj

Trajnostne tehnologije

Kemijski inštitut izvaja raziskave, ki so usmerjene v razvoj novih tehnologij in izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni.

Kemijski inštitut

Področja: raziskave in razvoj, trajnostni razvoj

Trajnostno poročanje

V podjetju Fit media izdelujejo trajnostna poročila, nudijo trajnostno svetovanje ter komuniciranje okoljskih projektov. Trajnostno poročilo, ki so ga izdelali za podjetje Petrol za leto 2013 je prejelo nagrado častnika Finance za najboljše trajnostno poročilo. 

Fit media d.o.o.

Trajnostno ravnanje z odpadki

Interseroh sodeluje s podjetji pri pripravi načrta izboljšav ravnanja z vhodnimi viri in odpadki. Naročnikom tako pomaga znižati stroške in uveljaviti bolj trajnostno naravnano poslovanje. Interseroh tudi poskrbi, da se odpadne snovi, ki jih prevzame od naročnikov, reciklirajo in ponovno postanejo vstopne industrijske surovine. V sodelovanju z nemškim institutom Fraunhofer UMSICHT tudi izračuna, koliko primarnih virov je naročnik prihranil z recikliranjem odpadkov, ki jih je v preteklem letu predal v obdelavo podjetju Interseroh. Prihranek virov potrdijo s certifikatom »Resources SAVED«.

Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin d. o. o.

Področja: ravnanje z odpadki, prihranek virov, trajnostna naravnanost

Učinkovita raba energije v stavbah

V podjetju Varnost Maribor d.d. v okviru Varstvenega inženiringa  opravljajo energetske preglede stavb, izdelujejo energetske izkaznice ter svetujejo in nadzorujejo pri ukrepih učinkovite rabe energije in upravljanju z energijo v stavbah. Na področju gradnje objektov izdelujejo elaborate učinkovite rabe energije, študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo itd.

Aktiva varovanje

Zbiranje in ravnanje z OEEO, OPBA in ONS

Družba Zeos, d.o.o., v imenu zavezancev zagotavlja mrežo zbiranja in ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) ter odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS).

Zeos, d.o.o.

Zelena spletna stran

ENERGAP je postavila spletno stran www.energetskiprihranki.si, ki je namenjena občinam in podjetjem za iskanje energetskih rešitev na področju celovite ali delne energetske sanacije objektov in stavb, ogrevalnih sistemov, sanacije in modernizacije javne in notranje razsvetljave. Na voljo je tudi kontrolni seznam za hitro oceno možnosti energetsko in finančno učinkovite obnove javne razsvetljave po sistemu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

Energetska agencija za Podravje

Zelene raziskovalne storitve

Inštitut za celulozo in papir nudi laboratorijska preskušanja odpadkov za potrebe monitoringa odpadkov in laboratorijska preskušanja odpadnih voda. Preskuševalni in tehnološki laboratoriji so opremljeni in zagotavljajo vire za izvajanje raziskovalnih storitev iz različnih področji, tudi ekologije. 

Inštitut za celulozo in papir 

Področja: raziskave in razvoj, okoljevarstvo

Zeleni tisk

Ponudba zelenega tiska vključuje tisk z manjšim vplivom na okolje. Barva, ki se pri tisku uporablja je brez silikona in primerna za enostavno reciklažo. Na izbiro so okolju prijazni papirji, tudi reciklirani, s certifikatom FSC ali PEFC, kar pomeni, da prihaja iz trajnostno upravljanih gozdov. 

Medium d.o.o

Zeleno komuniciranje

V Fit mediji podjetjem, ki vlagajo svoje napore v skrb za okolje in družbo, svetujejo, naj to transparentno in učinkovito komunicirajo. S tem si bistveno zvišajo ugled v javnosti, ki trajnostne napore zelo ceni. Pripravljajo komunikacijske strategije za ozaveščanje internih javnosti o trajnostnem razvoju. Za te strategije pripravljajo vsebinske in oblikovne zasnove ter izvedbe.

Fit media d.o.o.

Zeleno subvencioniranje

Slovenski okoljski javni sklad nudi finančne spodbude lokalni samoupravi v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Pravnim osebam pa nudi ugodne kredite za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratnih finančnih spodbud za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Eko sklad, j.s.